Winkelwagen 0

Uitgebreid zoeken

Privacy verklaring

 

Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door deze webshop, hierna te noemen Pronkboeken , geleverde producten en diensten.

Pronkboeken gevestigd te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pronkboeken verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die  Pronkboeken van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door  Pronkboeken in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

  • Voorletters en achternaam
  • Geslacht
  • Bedrijfsnaam
  • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
  • Telefoonnummer (mobiel of vast)
  • E-mailadres
  • Bankgegevens

 

Verwerkt  Pronkboeken ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Pronkboekenl verwerkt geen  bijzondere persoonsgegevens

 

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft, door een bestelling, met Pronkboeken, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

• Om goederen en diensten bij u af te leveren.

• Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

  • · Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Pronkboeken. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Pronkboeken. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

 

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Pronkboeken gebonden aan de daarvoor geldende

wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt  Pronkboeken zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

Pronkboeken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden 
Pronkboeken verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Pronkboekenl gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u ons een gespecificeerd verzoek naar ons e-mailadres.

Beveiliging

Pronkboeken hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Pronkboeken heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij  Pronkboeken toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval  Pronkboeken lgebruik maakt van de diensten van derden, zal Pronkboeken in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Pronkboeken u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u via e-mail indienen.

Links

Op de websites van  Pronkboeken zijn links naar andere websites van organisaties te vinden.  Pronkboeken kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Google Analytics

Deze website maakt bovendien gebruik van Google Analytics, een dienst van Google, Inc. (hierna: "Google"). De onderstaande cookies bevatten informatie over uw gebruik van deze website en worden naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google onderschrijft de "US Safe Harbor principles" en is aangemeld bij het "Safe Harbor"-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel (US Department of Commerce). Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten voor ons op te stellen en overige diensten op het gebied van website- en internetgebruik aan ons te leveren. Door het gebruik van deze website gaat u ermee akkoord dat de over u geregistreerde gegevens door Google worden verwerkt op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze website bezoeken/gebruiken. Deze informatie wordt o.a. gebruikt om deze website te verbeteren. De cookie verzamelt de informatie anoniem, welke o.a. bestaat uit het aantal bezoekers, waar de bezoekers vandaan kwamen en welke pagina's zijn bezocht op dit domein. Meer informatie omtrent de cookies van google vindt u op: www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u t.a.t. contact met ons opnemen.